NHPC, Gerukamukh

Media feed at NHPC, Gerukamukh location